شیر آلات ریتون مدل مارون - کروم
     
شیرآلات ریتون مدل مارون
آبکاری کروم*
آبکاری کروم مات
آبکاری طلابراق
آبکاری طلا مات
رنگ سفید