محصولات جانبی
 
‌‌HG02    -   شلنگ آفتابه طلابراق 
 
‌‌‌HSG03   -شلنگ آفتابه طلامات   

‌‌H01-‌شلنگ آفتابه کرم 
 
‌119S01450A-‌شیر  پیسوار
   
‌W0050-‌شیر  شلنگی ۱/۲